Oferowany zakres obowiązków Zarządcy/Administratora nieruchomości:

 • Nadzór i monitorowanie wykonawców usług bieżących na rzecz Wspólnoty.
 • Organizowanie odczytu i ewidencja wskazań liczników ciepłej i zimnej wody.
 • Organizowanie odczytu i ewidencja wskazań liczników ciepła.
 • Organizowanie odczytu wskazań liczników energii elektrycznej zużywanej na potrzeby wspólne mieszkańców nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją uchwalonego planu gospodarczego.
 • Przygotowanie przetargów i pomoc w wyborze ofert na dostawę usług do nieruchomości.
 • Przygotowywanie informacji oraz powiadamianie właścicieli lokali, m.in. o zmianie wysokości zaliczek, rozliczenia).
 • Uczestniczenie i organizacja dorocznego zwyczajnego Zebrania Wspólnoty.
 • Uczestniczenie i pomoc przy sporządzaniu rocznego planu gospodarczego Wspólnoty.
 • Uczestniczenie i pomoc przy sporządzeniu rocznego rozliczenia finansowego Wspólnoty.
 • Uczestniczenie i pomoc w prowadzeniu ewidencji pozaksięgowej.
 • Prowadzenie wykazu lokali w nieruchomości i rejestru ich właścicieli.
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego dla budynku.
 • Archiwizacja dokumentacji technicznej budynku, dbanie o jej kompletność i aktualność.
 • Organizowanie obowiązkowych kontroli budynków, zgodnie z Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznychi i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, w zakresie:
  a) corocznych obowiązkowych kontroli budynku, a w szczególności:
  - badanie wentylacji grawitacyjnej
  - badanie instalacji wentylacji mechanicznej
  - przeglądów ogólnobudowlanych
  - przeglądów instalacji sanitarnych
  - przeglądów urządzeń przeciwpożarowych (hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice)
  - badania okresowe innych urządzeń służących bezpieczeństwu lub ochronie środowiska, o ile takie wystąpią w trakcie eksploatacji budynku
  b) obowiązkowych kontroli budynku co pięć lat.
 • Monitorowanie stanu techniczno-użytkowego nieruchomości, bezzwłoczne informowanie Zarządu Wspólnoty o zauważonych problemach.
 • Nadzór nad realizacją umów o dostawę mediów do nieruchomości wspólnej, a także dostawę wody do lokali i wywóz nieczystości.
 • Nadzór i organizacja działań windykacyjnych Wspólnoty Mieszkaniowej wobec zalegających z opłatami właścicieli lokali.
 • Uczestniczenie i pomoc przy sporządzaniu planów kontroli okresowych i zamierzeń remontowych.
 • Uczestniczenie i pomoc przy rozliczaniu miesięcznych zaliczek na opłaty eksploatacyjne.
 • Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych mieszczących się w przedmiocie oferty.
 • Dyżur dla Właścicieli na terenie Wspólnoty znajdujących się w budynku.
 • Dyżur wewnętrzny i konsultacje dla członków zarządu.